5 Tbs of Coconut Oil / MCT Oil
5 Tbs of Grass-fed Butter
2/3 Cup Gelatin powder
4-5 Cups of coffee (quality beans)
2 Tbs  raw honey/stevia (adjust to taste)
Vanilla extract to taste

-Blend for 30 seconds
-Put in oven tray and refrigerate for 3 hours

 

 

Ready to snack !!

Source: Livestrong

Mark Chen

– with Yon Socheata (Max Cross)

 

តើ RMR (Resting Metabolic Rate)​ ​​របស់អ្នកមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

អ្នកប្រហែលជាមិនបានជ្រាបច្បាស់ពីប្រធានបទពីមុនមកទេ​​

ជាក់ស្តែងបើទោះបីជាអ្នកមិនធ្វើសកម្ម​ភាពអ្វីក៏ដោយ​​​​​ក៏រាងកាយរបស់អ្នកនៅតែប្រើប្រាស់នៅថាមពលជានិច្ច។​ ជាធម្មតាយើងហៅថាមពលនោះថាជាកាឡូរី​​​ ថាមពលនេះទៀតសោតគឺ​ មិនមែនជាអ្វីមូយដែលមានពីខ្លួនប្រាណយើងទាំងអស់គ្នាហើយអោយយើងមានរូបរាងតូចស្អាតជាងមុននោះទេ។​ថាមពលនេះមានសារះសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយរាងកាយមនុស្សយើងធ្វើបំលាស់ប្តូចលនាព្យាបាលកោសិការ បណ្តុះកោសិការ​​និងធ្វើអោយការគិតបានប្រសើរ។​​​ទាំងអស់នេះហើយសុទ្ធត្រូវការប្រើប្រាស់ថាមពលជាសំខាន់។

ហេតុផលដែលធ្វើអោយមនុស្សចំនួនភ័យខ្លាចកាឡូរី​ ធ្វើការបែងចែកនៅកំរិតកាឡូរី
រឺមួយជ្រើសរើសនៅទឹកទទួលទានរាល់ថ្ងៃ​ (ដូចជាកូកាកូឡាមានជាតិស្ករតិច) ដែលមានកាឡូរីតិចតួចក៏ដោយសារតែពួកគាត់គិតថាកាឡូរីអាចធ្វើអោយឡើងទំងន់។​បើតាមការពិតជាក់ស្តែង​ វាពិតជាដូច្នេះមែន។

តែករណីនៃការឡើងទំងន់នេះអាចទៅរួច បើសិនជាយើងទទួលទានកាឡូរីហួសកំរិត។ ការស្រាវជ្រាវនៃការឡើងចុះទំងន់ទូទៅគឺមានលក្ខណសាមញ្ញទេ នោះមានន័យថារាងកាយរបស់​
យើងគឺស្រូបយកថាមពលចូល ច្រើនជាងថាមពលដែលប្រើប្រាស់ទៅវិញ ដូច្នេះមានន័យថាថាម
ពលមួយចំនួនដែលនៅសល់គឺ ត្រូវបានរាងកាយរក្សាទុកសំរាប់ប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់។ នេះគឺជាភាពវៃឆ្លាតនៃការដំណើរការរបស់រាងកាយមនុស្សយើង។​ តែអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់របស់ដំណើរការនេះ គឺរាងកាយនឹងរក្សាទុកនៅជាតិខ្លាញ់មួយចំនួន ដែលមនុស្សទូទៅមិនត្រូវការ។ ហើយករណីនេះកាន់តែមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំង បើសិនជាចំនួនជាតិខ្លាញ់​នេះកើនហួសពីកំរិតណាមួយ។

ដូច្នេះចំនុចសំខាន់ក្នុងការបង្ការការឡើងជាតិខ្លាញ់ និងធ្វើអោយបាននៅការទទួលទានរបបអាហារអោយបានត្រឹមត្រូវគឺ ធ្វើការគណនានៅចំនួនថាមពលដែលអ្នករូបរាងកាយអ្នកត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃ។ វាចាប់ផ្តើមឡើងពីរូបមន្តដ៏ល្អប្រសើរមួយក្នុងការគណនា RMR (Resting Metabolic Rate) (កំរិតនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រចាំថ្ងៃ)។ ហើយលទ្ទផលដែលគណនាបានអាចបង្ហាញអោយយើងឃើញពី កំរិតថាមពលដែលរាងកាយត្រូវការក្នុង​មួយថ្ងៃក្នុងការរក្សាអោយបាននូវដំណើរការទូទៅនៃសរីរាង្គខាងក្នុង រក្សាអោយបានភាពសកម្មនៃខួរក្បាល និងកំរិតសីតុណ្ហភាពក្នុងខ្លួនអោយមានលំនឹង។

ការប្រើប្រាស់នៅរូបមន្តនេះ បង្ហាញអោយអ្នកឃើញពីចំនួនថាមពល (កាឡូរី) ដែលរាងកាយត្រូវការក្នុងការបំពេញមុខងារចាំបាច់រៀងរាល់ថ្ងៃដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ អ្វីដែលអ្នកត្រូវចងចាំពីការបកស្រាយនេះ គឺត្រូវទទួលទានអោយបានគ្រប់គ្រាន់តាមអ្វីដែលរាងកាយត្រូវការចាំបាច់ក្នុងការលូតលាស់ទៅតាមលទ្ធផលដែលបានគណនា។ សូមជឿជាក់លើខ្ងុំចុះថា អតិថិជនរបស់ខ្ងុំពីមុនមកគឺមានការយល់ឃើញខុសចំពោះរឿងនេះ ដែលពួកគាត់មិនបានទទួលទានអោយគ្រប់គ្រាន់តាមអី្វដែលរាងកាយត្រូវការ។ ថ្វីបើពួកគាត់ទទួលបានលទ្ទផលនៃការសំរកទំងន់ជោគជ័យនៅដំណាក់កាលដំបូង តែនេះមិនមែនជាវិធីសាស្រ្តល្អក្នុងរយះពេលវែងទៅមុខទេ។​

ឧទាហរណ៏​​៖​រូបមន្តសំរាប់បុរស​គឺៈ
​​88.362 + (13.397 *ភេទ) + (4.779 * កំពស់) – (5.677 *ទំងន់)

មើលទៅដូចជាមិនទំនងទេ មែនអត់!

តែអ្វីដែលល្អសំរាប់អ្នក គឺរាល់ការគណនាទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញសំរាប់អ្នកមានស្រាប់។ ដូច្នេះហើយបានជាខ្ងុំសូមធ្វើការណែនាំ នៅវិធីសាស្រ្តរបៀបថ្មីនេះដែលមានភាពងាយស្រួល និងរហ័សក្នុងការគណនានៅលទ្ធផលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នា។

វិធីគណនានេះមានភាពងាយស្រួល គឺគ្រាន់តែធ្វើការដាក់បញ្ចូលនៅ នៅពត៏មានពីរាងកាយរបស់​អ្នក បន្ទាប់មក កម្មវិធីនេះនឹងធ្វើការគណនានៅលទ្ធផលជូនអ្នកភា្លម។

Powered by BMR Calculator

 

 

If I tell somebody “I think you may be a good candidate for Dry Needling, often their eyes open wide accompanied with a painful facial expression. The word “needling” doesn’t seem to trigger the best of responses even though “acupuncture” seems to have a more benign effect.

That’s a bit strange because by definition they’re the same thing:
Acu = Needle
Puncture = The act of piercing through 
As a Physiotherapist and Dry needling therapist, I’ve come to understand it’s mostly about understanding what’s going on during a dry needling treatment and what the differences/similarities are with acupuncture.
1. What is dry needling?
Dry needling is a so-called intramuscular- treatment performed by a specially trained physical therapist. This treatment method is often used for muscular complaints that have existed for a long time and is part of a total treatment. Examples can include chronic headaches, low back pain, RSI, neck problems, tennis elbow and other long-standing muscle problems . The physiotherapist uses thin acupuncture needles, which can help to quickly and easily fix “knots” in muscles.
2. Is it similar to acupuncture?
“There are similarities between acupuncture and dry needling.  For example, the same needles are used and the needle placement technique matches. However, there are also obvious differences.
The biggest difference is the approach. Chinese traditional Acupuncture is mainly used from an energetic concept. The idea is that the body has a wide map of “meridians”, which function as energy channels between different body charts. Blockages in these energy pathways can lead to problems and acupuncture needles are inserted to unblock the problematic areas.

A map of the meridians used in Traditional Chinese Medicine

Dry needling works from a physiological and bio-mechanical concept. There are many muscles that work together as a team through the body. Since all these muscles are connected, they strongly influence each-other. Sometimes some of the muscles in the team can hold “triggerpoints”, which are commonly known as “knots”. These points can cause pain, stiffness and dysfunction in the muscle and the joint it works for. But it can also affect the entire line it belongs to. With dry needling, the aim is to insert a thin acupuncture needle in the triggerpoint to release it from the muscle.

The Myofascial “arm line” muscle connection (From the book “Anatomy Trains”)

Another difference is that classical acupuncture often uses multiple needles, which remain in the body for some time. Dry needling uses one or a low amount of needles and they usually are in and out in a matter of seconds. 
3. When is dry needling applied?
“For long-term muscular complaints, dry needling is effective, especially if myofascial (muscle tissue and fascia = connective tissue) trigger points are present. These trigger points can be explained as a painful hardening or muscle node. Often these trigger points cause not only pressure pain , But also pain in other parts of the body.
The physical therapist is looking for these places because they can be the main cause of your complaints. In addition to pain, a triggerpoint can also provide movement limitation, stiffness and reduced activity of the particular muscle. Sometimes even reactions like sweating, dizziness, headache, blurred vision, tingling or cold hands can occur from an active Triggerpoint.

Low back muscles and their referred pain patterns

Most patients with muscle problems can be treated with DN, but in some cases dry needling is less suitable. Pregnancy is a reason not to treat, just as fear of needles. Acute injury due to an accident, for example a muscle tear, is also excluded from treatment.
4. How does it feel?
“In order to release trigger points, the physiotherapist will cause them to “twitch”, which will force the muscle to relax. The insertion of the needle will not or hardly be felt. The treatment of the muscle is often accompanied by a Sudden short tightening of the muscle. This “cramping” can be a bit painful but is usually short-lived,  and a positive effect of relief follows immediately after. The muscle may be more flexible, the mobility in the joint improves and pain decreases.
5. What is the effect of a treatment?
“After treatment, the treated muscles usually feel quite tired and heavy.” Strong muscle soreness” is a common phenomenon, which is quite normal and often disappears within a day. Sometimes, some general fatigue occurs after treatment. Regularly, patients experience a deep sleep on the night after treatment.
During a first treatment , the therapist usually only treats a small number of points. This way he/she can see how you react to the treatment before the intensity is built up.

We don’t pay much attention to the water we drink. It’s not a concern to most people, which is strange when you consider that the body consists of roughly 69% water

More and more people are focusing on getting their fruits and vegetables from organic sources, so that they can limit the amount of chemicals on the food they eat.
However, when it comes to the water we drink the general idea is “tap water is fine”.
I mean, it’s just H2O right? –  2 parts of hydrogen and a part of oxygen.
Well… not really. Water has countless different forms and chemical structures. Since almost all of our systems’ processes run on water, both quantity and quality of out water matters.
tapwater

Fun fact: tap water has lots of chemicals like fluoride, antibiotics and other waste products. 1

Dr. Mu Shik Jhon, considered by the scientific community to be the top water expert in the world, writes that the best drinking water contains a balance of essential minerals.

In his book The Water Puzzle and the Hexagonal Key, Jhon says that from a biological and medical point of view, de-mineralized water is simply not healthy to drink.

In fact, Japanese water experts consider de-mineralized water as “deadwater, while mineral-rich water is referred to as “livingwater.

De-mineralized water is not found in nature. Nor does is it promote growth or health of living organisms.

Among the daily bottled waters we are drinking, there's a couple of common types which are the following

Among the daily bottled waters we are drinking, there’s a couple of common types which are the following

Spring water:
This is water from a natural source, or a “spring”. It has to be won straight from this source and has to contain the same physical properties during production as when it was bottled. It will contain a balance of trace minerals that are important to the human body. Depending on the location, the consistency of these minerals will be different and sometimes chemicals may also be present.
Purified water:
This is water that has been processed through reverse osmosis, distillation, deinozation or other processes that change the physical properties of the water. Must contain no more than 10 parts per million disolved solids and therefore has very limited nutritional value.
This type of water is often sold as bottled water but is very likely the same as tap water.
Distilled water:
This water is boiled to remove microbes (and this process also removes minerals) and afterwards recondensed from the steam. It’s water with a bit of a flat taste and significantly less (or none) micro-nutrients.
Mineral Water
Water from a natural source with at least 250 particles per million dissolved solids. When sold, the same type and amount of trace minerals must be present as they would at the source.
“Good” Water needs to have a couple of qualities, for example:
Contaminant free: Filtered of unhealthy substances, like toxic metals, bacteria and viruses, chlorine, fluoride
Mineral Rich: The natural occurring minerals should not be removed because of purification processes (like described above)
Alkaline Ph:  Ph level (acidity) needs to be between 7.0 and 9.5, which indicates a healthy level of alkaline minerals like calcium and magnesium
Good taste: Simply because otherwise there’s no incentive to drink enough of it 😉
With this in mind, check the label of your standard water source and see what kind of water you’re getting. You might be one single step removed from changing your quality of life for the better.
1 http://freshlysqueezedwater.org.uk/waterarticle_watercontent.php

Most workout routines reflect the experience and preferences of a particular fitness trainer. The Optimum Performance Training (OPT) method takes a scientific approach that involves collecting data on a client and using it to design a program that fits their needs and delivers results. Mark Chen, a physiotherapist and personal trainer at Physiotherapy Phnom Penh, provides details on how OPT training can help you achieve your fitness goals.

20160407_190743

1. What’s the difference between working out with a trainer at a gym and working out with an OPT trainer? What benefits does the latter offer?

 

The difference between training with an ordinary trainer and an OPT trainer is in the way that we guide the trainee through the process. OPT training is based on scientific insights, so the entire process is built on scientific evidence, which ensures that the training is effective. It uses practical knowledge and scientific knowledge, so there is no guessing. So we measure someone, and scientifically proven methods are used to help them get to their goal.

 

2. Does that mean they have to come into your center to receive the training?

 

It depends on their needs. I do training here at the clinic, but also sometimes at the gym, or, as requested, at the client’s home. So it depends on what the client wants.

 

3. What activities does OPT training include? How do they help trainees?

 

If we are talking about being fit, we don’t just want to be strong. We want to be strong but also to have speed, agility and coordination. We’d like to put all of these in the program so they have a complete picture of fitness. Activities such as weight lifting, cardio training for endurance, some jump training, some speed drills, depending on the client. So we tailor our program according to their needs and their goals.

 

If they want to be more flexible, no need to lift a lot of weights. Sometimes people just want to have a good body composition, so maybe less fat; in that case, we will use more weight training.

 

4. How long does it take to see results? 

 

That depends on how much of a difference needs to be made. For example, if someone just wants to feel fitter, that’s a fairly easy goal to attain. If you really do need to lose 30kg, it will take some time because it probably took you some time to gain that weight as well. So, how long it takes depends on how big your goal is.

 

5. Is it necessary for those who have been working out at a regular gym for a while to go through the first stage of OPT, Stability Endurance, as if they were beginners?

 

I always recommend that people do it, because the Stability Endurance phase has a lot of corrective exercises in there. Most people have an inefficient way of moving. Teaching people how to move, to have stability and good endurance of the body, creates a good foundation for people to go further.

This phase is done to see if there is any possible risk of injury. For example, is the knee moving in? Is the ankle weak? We then filter that out, making sure the knee is strong, the ankle is strong, the hip is strong, before we get into more difficult exercises.

 

Vitamin C: What, why and how much?

In a nutshell:

– Anti-oxidant
– Helps with absorption of iron
– cofactor in collagen formation

Antioxidants:

These protect cells and DNA against the vices of oxygen. Some oxygen-using processes such as the burning of fats and carbohydrates, by-products (free radicals) are released.
These materials can affect DNA, proteins, cholesterol and cell membranes. These substances are also found in polluted air, certain foods,drinks, cigarette smoke and sunlight (a surplus amount).
Antioxidants help to neutralize these free radicals. There are many different types but vitamin C and E are the best known.

There is a lot of evidence that consuming enough antioxidants help in fighting heart disease, stroke and many other chronic diseases.

Vitamin C also helps form collagen. This is a protein structure that forms the basis for our connective tissue, such as bones, teeth, blood vessels, skin, cartilage, tendons. This collagen also functions as a sort of “glue” if you have a wound.

RDA (Recommended Daily Amount) of vitamin C is 75 mg, although sometimes 1000mg doses are used.

Good sources of Vitamin C:

– citrus fruit
– tropical fruit
– Summer Fruit
– cabbages such as cauliflower and broccoli
– green vegetables like spinach and lettuce
– tomatoes

 

vitamin c example

Important Fact:

Vitamin C is sensitive to exposure to oxygen, heat and sunlight. If orange juice is pressed, there will be oxygen present. If then the juice is stored in a transparent bottle, it may well be that the bottle in the supermarket contains a hugely reduced amount of vitamin C compared to the orange where it comes from!

As a rule of thumb, try to get the vitamins from the full food rather than a processed product!

 

Mark Chen
Markchenmovement.com

After being on Ketosis with some of my clients for about 8 weeks, I feel like I’ve got a pretty good grip on what it is, what it does and how to decide it’s something for you.

This is what I’ve learned:

  • You’ll lose weight fast. I’ve dropped down from 83kg to 76kg in 6.5 weeks with a 3.5% drop in fat mass
  • Clients who were strict dropped around 5-8 Kg in 8 weeks, the ones that were not strict dropped significantly less
  • Cheat meals or “refeed” meals didn’t seem to affect weight loss
  • Energy levels were great and steady
  • No noticeable drop in performance during workouts

 

So what is the Ketosis diet ?

Easily put, Ketosis is a state in which the body prefers to use fat as an energy source. This state can be achieved by depleting the bodies’ storage of carbohydrates. Once you get into this state, your body will be running with fat as fuel. It takes around 3 days of strict dieting to get into this fat-burning mode but once you do, there’s lots of benefits. A lot of people, myself included, describe a feeling of being “on”. Having a clear and clean mindset, good energy and lots of motivation. No dips in energy that we know and hate from our carb-splurges.

Marnie Sablan has a great explanatory video on her Youtube Channel which you can see here:

By the way, I’m not familiar with the product promoted in the end nor do I have any type of affiliate connection with them. I just think it’s very well explained.

 

What to do if you’re interested in starting a Ketosis diet?

There’s some excellent sources that can help you on your way (Pm me for more info and I’ll gladly set you up), but it’s important that you start to practice some mindfulness to your eating. Try and analyse your diet and see how much or your daily intake comes from carbs. It will typically take you a week or so get a hang of it. From then, it’s a matter of doing the right kind of shopping.

Shop for meat, fish, eggs, nuts and greens. But be careful, there’s even some vegetables that are on the no-no list!
It’s important to be strict, because even a small amount of carbs can “kick” you out of Ketosis and that will hurt your progress.

 

Be strict and you’ll be amazed at how great it is!

 

Mark Chen

 

The Tubs scream for your attention with the promises of buffed up bodybuilders like Arnold, Ronnie Coleman and Jay Cutler.

 

“This is my protein. It’s what gotten me this HUGE and will do the same for you.”

Usually this is because of some “patented-filtration-technique” or in this case a “Supreme multi-faceted protein complex” that makes the powder super absorb-able and pretty much turns it into instant muscle.

But is it really? In what way are these claims true and should you  invest money to get yourself some of the good stuff yourself?

SPOILER ALERT! 

All these guys -yeah that’s a massive generalization but it’s probably true-  worthy of promoting muscle building products are on (most times) excessive amounts of steroids. That’s most likely what helped them get to an almost superhuman size. No trying to discredit them here, there is still enormous amounts of hard work needed even with steroids. I’m just saying that most non-steroid using humans won’t be able to get to no matter how much tubs of protein you consume.

So lesson #1 : Don’t trust the labels.

Here’s some facts when it comes to Protein and how much you need:

The ISSN has investigated the amount of protein needed for individuals with variable training intensities.
As you can see in the figure below, for general fitness the required protein is around a gram for each KG of body weight.

I’m around 75KG, so that means that with around 75 grams of protein, I should be getting enough.
What does this look like in day-to-day food intake?

100 gram of chicken contains around 30 grams of protein
1 egg contains around 7.5 gram
A glass of milk contains around 5 grams

So as you can see, with 100 grams of chicken spread through the day, I’d already get enough protein.

This means that the answer to the Question “Do I need Protein Powder” is a pretty clear “NO”, if you’re willing to undertake even the most minor effort into organizing your daily meal plan.

Inline afbeelding 1

Does this mean you shouldn’t use it?

Not necessarily.

There’s good reasons to use protein powder as an addition to your diet and I’ll give you a couple of reasons of why I use it.

  • 1: It’s comfortable. Instead of going home and cooking up a piece of chicken I’ve got my perfect amount of protein needed down in around 20 seconds.
  • 2: It’s tasty! Depending on the brand of course, there are some pretty awesome flavors that turn a protein shake into a real treat!
  • 3: It’s a good snack. Especially when you’re trying to cut out some carbs or have a tendency to eat a more sugar-filled treat during your snacky moments

Bottom line: In contrast to popular belief, eating more protein does not lead to more muscle mass. The amount of protein needed for an individual can be easily calculated and usually the requirements can be easily met by diet design.
By doing this, a protein supplement is probably not necessary to meet your daily requirements. But this fact doesn’t mean it’s not worth buying. There’s plenty of reasons why it’s a good supplement to your daily food intake.

Hope this helps!

Happy shaking and catch you next time